Algemene ledenvergadering op 11 december 2017  

Aanvang: 20.00 uur

A G E N D A

1. Opening.

2. Notulen vergadering 2 december 2016

3. Mededelingen.

4. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

5. Vaststelling financieel jaarverslag 2016/2017 (balans per 30 juni 2017 en overzicht van baten en lasten)

6. Vaststelling begroting 2017/2018 t.o.v. jaarcijfers 2016/2017.

7. Verkiezing/herverkiezing (nieuwe) bestuursleden

8. Wat verder ter tafel komt.

9. Rondvraag.

10. Sluiting

 

Het bestuur.