Algemene ledenvergadering op 26 november 2018  

Aanvang: 20.00 uur

A G E N D A

1. Opening.

2. Notulen vergadering 10 januari 2018.

3. Mededelingen.

4. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

5. Vaststelling financieel jaarverslag 2017/2018 (balans per 30 juni 2018 en overzicht van baten en lasten).

6. Vaststelling begroting 2018/2019 t.o.v. jaarcijfers 2017/2018.

7. Voorstel tot verhoging van de contributie.

8. Vacatures (verkiezing) bestuursleden.

9. Stand van zaken aanvraag verduurzaming sportaccommodaties gemeente Neerijnen.

10. Wat verder ter tafel komt.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

 

Het bestuur.