Buitengewone ledenvergadering

 

Maandag 17 december 2018
Aanvang 20.00 uur

 

AGENDA

 

1. Opening

 

2. Bespreken invoering van diverse commissies

 

3. Vacatures (verkiezing) bestuursleden.

 

4. Rondvraag.

 

5. Sluiting

 

Het bestuur

 

“Info invoering commissies”

 

Waardenburg, 5 december 2018

Beste leden van WNC,

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 26 november jl. is uitvoerig gediscussieerd over de onderbezetting van het bestuur. Momenteel bestaat het bestuur uit een voorzitter en twee algemene bestuursleden. Dit is dus te weinig en er komen teveel taken op te weinig schouders.

Ook hebben wij gesproken over de bemensing van diverse commissies. Begin oktober hebben wij hierover ook een oproep op de website geplaatst. Helaas zijn hierop geen reacties ontvangen.

Genoemde discussie heeft ertoe geleid dat is afgesproken om alles nog eens een keer op de website te plaatsen en ook te proberen om alle leden hierover per email te informeren.

Hieronder treft u in grote lijnen het aangepaste verhaal over de invoering van commissies aan.

Net als veel andere voetbalverenigingen heeft ook WNC te maken met een gebrek aan bestuursleden. Ondanks een lange zoektocht is het de afgelopen jaren niet gelukt om het bestuur volledig te krijgen. Zo hebben we op dit moment nog geen secretaris en penningmeester. Deze taken worden in dubbelfunctie of buiten het bestuur uitgevoerd. Gebleken is dat veel mensen door onwetendheid er vanaf zien om bestuurslid te worden en dat er dus teveel taken door de weinig mensen gedaan moeten worden. Daarom hopen wij dat deze informatie meer inzicht geeft als bekend is wie, wat en wanneer doet en waar een aantal verantwoordelijkheden liggen.

Duidelijk is geworden dat, wanneer er onder het bestuur een sterke laag aan commissies aanwezig is, de taken van de bestuursleden beter in beeld en verdeeld zijn.

Er is gekozen voor een aantal commissies met een aantal bevoegdheden en duidelijk afgebakende taken, waarin als contactpersoon en aanspreekpunt minimaal 1 bestuurslid deelneemt.

Gekozen is voor de volgende commissies.

Sponsorcommissie:

Tonie van Maurik (aanspreekpunt) 06-23823085  vvwnc-waardenburg@hotmail.com

Wim Zwamborn (aanspreekpunt) 06-30793688  zwamborn@hetnet.nl

Edward Waleveld

Hans Rooth

Taken:

Beheer reclamebordcontracten, kledingcontracten en overige sponsorcontracten.

Beheer reclameborden en organiseren/verzorgen sponsormiddag-avond.

 

Financiëlecommissie:

Lamy van der Vliet (aanspreekpunt) 06-20055587  vlie0541@planet.nl

Gerdie Zwamborn

Hans Rooth

Taken:

Bijhouden dagelijkse administratie, opstellen jaarverslag en verzorgen ledenadministratie.

 

Communicatiecommissie:

Lamy van der Vliet (aanspreekpunt) 06-20055587  vlie0541@planet.nl

Tonie van Maurik (aanspreekpunt) 06-23823085  vvwnc-waardenburg@hotmail.com

Joost van Mourik Sr.

Rody van Roessel

Taken:

Beheren website, publicatiebord en TV scherm in de kantine.

 

Onderhoudscommissie:

Verdeeld in de volgende taakvelden.

* Onderhoud velden

* Onderhoud groen en bestrating

* Onderhoud gebouwen

Wim Zwamborn (aanspreekpunt onderhoud velden) 06 30793688  zwamborn@hetnet.nl

Vacature (aanspreekpunt onderhoud groen en bestrating)

Vacature (aanspreekpunt onderhoud gebouwen)

Nelis de Ruiter

Jan van Toorn

Overige leden: Op afroep beschikbaar afhankelijk van de soort werkzaamheden.

Taken:

Wekelijks: legen prullenbakken, verwijderen zwerfafval. Schoonmaken boven- en benedenverdieping. Maaien en speelklaar maken van de velden. Onderhoud terras(meubilair). Beheer vlaggenmasten.

Overig: Organiseren en begeleiden klussendag. Onderhoud beplanting, bestrating, gebouwen(binnen en buiten) en afrastering.

Schoonmaken reclameborden.

 

Kantinecommissie:

Lamy van der Vliet (aanspreekpunt) 06-20055587  vlie0541@planet.nl

Arda van Tussenbroek

Gerdie Zwamborn

vacature

Taken:

Bezetting van de keuken en kantine, aankleding van de kantine en verzorgen van de inkoop.

 

Activiteitencommissie:

Vacature (aanspreekpunt)

Hesther de Jongh

Constance Visscher

Coby van Dooijeweert

Janneke Nijhoff

Taken:

Organiseren en verzorgen van activiteiten. Zoals: Nieuwjaarsontbijt jeugd, Nieuwjaarsbijeenkomst, erwtensoep(oliebollen)toernooi, Sinterklaasfeest, Paasactiviteit jeugd, sponsorloop of loten(verkoop) acties. Koningsspelen en Slotdag.

 

Toernooicommissie:

Jan Faassen (aanspreekpunt) 06-25081516  janfaassen.01@gmail.com

William Zwamborn (aanspreekpunt) 06-12971538  wazwamborn1972@kpnmail.nl

Wim Zwamborn

Vacatures (3 stuks)

Taken:

Organiseren jeugd/seniorentoernooien. Verzamelen uitnodigingen voor de uit-toernooien en

inplannen teams. Administratieve afhandeling van de uitnodigingen. Informeren elftalleiders. Opstellen programmaboekjes.

 

Jeugdcommissie:

Jan Faassen (jeugdcoordinator) 06-25081516  janfaassen.01@gmail.com

William Zwamborn(jeugdcoordinator) 06-12971538  wazwamborn1972@kpnmail.nl

Vacatures ( 2 a 3 stuks)

Taken:

Structureel overleg met jeugdleiders en jeugdtrainers. Begeleiden van jeugdleiders en jeugdtrainers. Organiseren jeugdactiviteiten en jeugdacties, samen met activiteitencommissie. Regelen scheidsrechters voor jeugdteams. Beoordelen/begeleiden overgang jeugdspelers naar de senioren. Beoordelen spelers m.b.t. teamindeling. Opzet en tijden van jeugdtrainingen.

 

Technischecommissie:

Lamy van der Vliet (aanspreekpunt) 06-20055587  vlie0541@planet.nl

Wim Zwamborn

Taken:

Bewaakt de ontwikkeling, uitvoering van het door de vereniging te voeren technisch beleid.

Stelt trainingskalender samen.

Doet voorstellen met betrekking tot het werven van technisch en paramedisch kader.

Overlegt regelmatig met technisch kader (senioren en jeugd)

 

Tot slot.

Wij zijn ons ervan bewust dat dit overzicht niet alle taken binnen WNC weergeeft, maar zijn van mening dat hiermee een groot aantal taken in beeld is gebracht en dat het voor de bestuursleden, de commissieleden en voor de leden van WNC nu duidelijk is waar en bij wie welke taken thuis horen.

Hopelijk kunnen we met dit overzicht een aantal leden overhalen om zich als bestuurslid van WNC beschikbaar te stellen, of lid te worden van één van de commissies. Alle extra hulp en inzet is welkom.

Wil je meer weten over het bestuur of een commissie neem dan gerust contact op met een bestuurslid of een contactpersoon van de commissie. Zij zijn graag bereid om nog nadere informatie te verstrekken.

Durf je het aan om bestuurslid te worden neem dan contact op met onze voorzitter Lamy van der Vliet.

Wij als bestuur van WNC rekenen op jullie !!

Het bestuur van WNC,

Lamy van der Vliet

Tonie van Maurik

Wim Zwamborn