Verslag uit de ALV

Maandagavond 26 november jl is de Algemene ledenvergadering gehouden.

De vergadering heeft het financieel jaarverslag 2017/2018 en de begroting voor het seizoen 2018/2019 vastgesteld.

Ook werd ingestemd met een contributieverhoging per 1 juli 2019. Voor alle spelende leden is de contributie met 10 euro en voor donateurs met 5 euro per seizoen verhoogd.

In het kader van het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Neerijnen(beschikbaar stellen van subsidie voor verduurzamen sportaccommodaties) is door onze vereniging een aanvraag ingediend voor LED-verlichting op B- en trainingsveld en het plaatsen van zonnepanelen. Wij hopen hiermee een aanzienlijke besparing op de energiekosten te realiseren.

Het agendapunt “Vacatures (verkiezing) bestuursleden leverde een uitgebreide discussie op. Helaas stelde niemand zich beschikbaar.

Naar aanleiding van de gevoerde discussie is afgesproken dat het “Commissieverhaal” nog eens op de website wordt geplaatst.

Ook zal getracht worden om via de website meer inzicht te geven in de bestuurlijke functies en bijbehorende taken.

Op maandagavond 17 december a.s. , aanvang: 20:00 uur wordt er weer een ledenvergadering gehouden, waarbij dit laatste onderwerp weer op de agenda staat.

Het bestuur