PRIVACYBELEID v.v. WNC

Versie 1.0 – Augustus 2018

Dit is het privacyprotocol van v.v. WNC, gevestigd te Waardenburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40156066, hierna te noemen “de Vereniging”

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de Vereniging omgaat met persoonsgegevens die zij verkrijgt. Bij het verwerken van de persoonsgegevens zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gevolgd. Deze verordening helpt de privacy van de burgers te beschermen in de hele Europese Unie (EU).

 

DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze verordening geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die de gegevens gebruiken. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van de Vereniging. Dit betekent dat persoonsgegevens welke via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm te beschikking worden gesteld, met elkaar in verband worden gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze verordening vallen.

 

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

 

HOE GAAT WNC OM MET GEGEVENS?

Uw gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt en beheerd. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en andere gegevens invult om mee te doen aan wedstrijden, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat door u is aangegeven) Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het ongevraagd toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website van de Vereniging kan links naar andere websites bevatten. Dit privacyprotocol is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Aangeraden wordt om voor het gebruik van andere websites altijd het betreffende privacyprotocol van deze websites te raadplegen.

 

PRIVACYPROTOCOL WNC

Fotoprotocol

De Vereniging hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website van WNC en voor sociale media zoals facebook, twitter en groeps-Whatapp’s van teams. In het protocol kunt u de regels lezen waaraan de Vereniging zich houdt als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

De Vereniging beheert de website www.vvwnc.nl. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de Vereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en andere belangstellenden.

Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij de Vereniging. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de Vereniging.

Tijdens alle activiteiten welke door de Vereniging, op de eigen accommodatie, worden georganiseerd mogen door de leden en/of de verzorgers van de leden foto’s en video-opnames worden gemaakt.

Voor opnames die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op de website van de Vereniging  wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.

Op de foto’s zijn de kinderen gekleed in WNC gerelateerde trainings- of wedstrijdkleding of minimaal een korte broek met T-shirt of vrijetijdskleding.

Achternamen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij de Vereniging, zoals leden van het bestuur en begeleiders en trainers van de teams. Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de achternaam verwijderd.

Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van de degene met een functie binnen de Vereniging, zoals leden van het bestuur en begeleiders en trainers van de teams.

Als een ouder/verzorger problemen heeft met een foto dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto te verwijderen.

Leden en of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dienen dit schriftelijk of via de e-mail kenbaar te maken bij het bestuur van de Vereniging. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan op elk moment weer worden herroepen.

Binnen veel teams wordt gebruik gemaakt van Whatsapp-groepen. Ook hierbij geldt dat de kinderen gekleed dienen te zijn in WNC gerelateerde trainings- of wedstrijdkleding of minimaal gekleed zijn in korte broek met T-shirt of andere vrijetijdskleding. Als er ouders/verzorgers zijn die niet willen dat hun kind op de foto staat, dan moet de Whatsapp-groepbeheerder hier rekening mee houden.

Het bestuur van de Vereniging is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen clubwebsite en andere eigen sociale media.

 

Maken van foto’s en video-opnames

Tijdens alle activiteiten welke door de Vereniging, op de eigen accommodatie, worden georganiseerd mogen door de pers en door de leden en/of de verzorgers van de leden foto- en video-opnames worden gemaakt.

Momenten waarbij opnames gemaakt kunnen worden zijn: wedstrijden, (officiële) toernooien, trainingen en andere verenigingsactiviteiten.

Het is niet toegestaan om foto’s of andere opnames te maken in kleedkamers en doucheruimtes.

Voor zover de opnames louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen mits het een eigen kind betreft. De vereniging draagt hier geen enkele verantwoordelijkheid voor.

Door een trainer en/of leider kan, ter verbetering van de prestaties, gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team. De volledige opnames worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de aanvrager aangegeven personen. Gedeelten van de opnames kunnen, met toestemming van het bestuur, gebruikt worden voor de website.

In alle andere gevallen van foto’s en video-opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het bestuur. Ouders/verzorgers van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar schriftelijk of via de e-mail, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur.

 

Sancties

Bestuursleden, begeleiders en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen ten allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet zal het bestuur van de Vereniging hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit te melden aan de betreffende instanties. De betrokken ouders/verzorgers worden hierover direct geïnformeerd.

 

Wijzigingen privacybeleid

De Vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Wanneer er een wijziging in het privacybeleid heeft plaatsgevonden zal hier op de clubwebsite melding van worden gemaakt. Het verdient aanbeveling om het privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

CONTACTGEGEVENS

Indien u vragen heeft over de verwerking en het beheer van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u dit per e-mail kenbaar maken. Zend uw e-mail naar info@vvwnc.nl

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 augustus 2018.

 

Wilt u deze privacyprotocol v.v. WNC uitprinten, klik dan op onderstaande link.

Privacyprotocol v.v. WNC (AVG)